Privacy Policy

1. วัตถุประสงค์

ที่เว็บไซต์ pung888plus.net คือแพลตฟอร์มเกมคาสิโนออนไลน์ที่เสนอช่องทางการเดิมพันหลากหลายรูปแบบ และประเภท ทุกการเข้าใช้บริการของผู้ใช้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกแจ้ง และอธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของเรา หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านั้น ผู้ใช้สามารถยุติการใช้บริการบนเว็บไซต์ได้ทันที อย่างไรก็ดีหากผู้ใช้บริการดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้ การกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ pung888plus.net โดยทั้งหมด ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อเงื่อนไข และข้อกำหนดก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปัญหาทางกฎหมาย หรือความเข้าใจผิดในภายหลัง

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

  • ที่ pung888plus.net เราขอห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลด, ดัดแปลง, หรือทำซ้ำแล้วอัพโหลดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ นี้รวมถึงข้อมูลข่าวสาร, ซอฟต์แวร์, กราฟิก, รูปภาพ, และวิดีโอที่อาจปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเรา การดำเนินการดังกล่าว—ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลด, อัพโหลด, หรือการดัดแปลงถือเป็นการละเมิดนโยบายของเรา และอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการยุติการให้บริการทางเว็บไซต์ต่อผู้ละเมิด การใช้งานเนื้อหาในลักษณะใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นสิ่งที่เราห้ามอย่างเคร่งครัด
  • เว็บไซต์ของเรา pung888plus.net เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุด หรือยกเลิกการให้บริการชั่วคราว หรือถาวรต่อผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะหากพบว่าการใช้งาน หรือการเข้าถึงบริการของผู้ใช้รายนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราโดยตรง การดำเนินการดังกล่าวอาจไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมจัดการเว็บไซต์ เราทำเช่นนี้เพื่อรักษาความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของบริการที่เรานำเสนอ
  • ที่เว็บไซต์ pung888plus.net เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุด หรือยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้บริการรายใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ภายในเว็บไซต์ การดำเนินการนี้อาจเกิดขึ้นหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ หรือไม่ปฏิบัติตามส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไข ซึ่งการยกเลิกการให้บริการ อาจเกิดขึ้นหากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต์ หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้งานในลักษณะที่เป็นอันตราย หรือทำลายความสามารถของเว็บไซต์ในการให้บริการกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ และการหยุดการให้บริการ อาจเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ใช้มีโอกาสแก้ไขปัญหา หรือละเมิดที่พบเห็น
  • ทางเว็บ pung888plus.net เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการให้บริการของเครือข่ายชั่วคราวเมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง, แก้ไข, หรืออัพเดทระบบ การดำเนินการนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เหตุผลในการปิดการให้บริการ การปรับปรุง และอัพเดทระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, แก้ไขปัญหาทางเทคนิค, หรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งระยะเวลาการปิดบริการอาจขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการปรับปรุง และอาจมีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมง
  • เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการการพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ pung888plus.net ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์โดยตรง โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของตนเองให้ครบถ้วน และถูกต้อง ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความจริงและครบถ้วน รวมถึงชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน หากข้อมูลที่ผู้สมัครให้มาไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ซึ่งการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ, ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน, หรือการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดของเว็บไซต์ และการระงับการให้บริการจะมีผลทันที และไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

3. หน้าที่ และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

  • ที่ pung888plus.net เราให้ความสำคัญกับความถูกต้อง และความจริงของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้มา เพื่อให้การดำเนินการ และการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก หรือทำธุรกรรมใด ๆ กับเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการห้ามให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ใช้บริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • เว็บไซต์ pung888plus.net เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตรสำหรับผู้ใช้บริการทุกคน ดังนั้นเราขอห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะการกระทำต่อเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ห้ามผู้ใช้บริการข่มขู่หรือแสดงความคิดเห็นในทางลบต่อเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม และห้ามผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน ซึ่งการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การระงับ หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการนั้น การละเมิดนโยบายนี้อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย หรือมาตรการที่เหมาะสมจากทางเว็บไซต์
  • เว็บของเราต้องการให้ผู้ใช้บริการทุกคนเข้าใจว่าเกมการพนันออนไลน์นั้นมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในแง่ของการได้และเสียเงิน การเดิมพันทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและภายในที่เว็บไซต์ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับว่าการเล่นเกมการพนันออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน และผลลัพธ์ของการเดิมพันไม่สามารถกำหนดได้ ผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากทางเว็บไซต์ pung888plus.net ไม่ว่าจะเป็นในคดีทางแพ่ง หรือทางอาญา

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

  • เราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในเครือ และไม่อยู่ในเครือเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม pung888plus.net ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือใช้อำนาจในการรองรับความถูกต้องของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้ ลิงก์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ pung888plus.net มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูล, เนื้อหา หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไป หรือมาจาก pung888plus.net เว็บเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมา และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา, การกระทำ หรือบริการของเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนด รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของท่านเอง และเว็บไซต์แห่งนี้จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ
  • หากผู้เข้าใช้บริการมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ pung888plus.net ผู้ให้บริการสามารถทำการเชื่อมโยงมาที่หน้าแรกของทางเว็บไซต์ได้ โดยการเชื่อมโยงนี้จะต้องมีการแจ้งความประสงค์ให้ทางเว็บไซต์ทราบ และได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น ผู้ที่ต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ pung888plus.net จะต้องแจ้งความประสงค์ให้ทราบผ่านช่องทางที่เว็บไซต์กำหนด การเชื่อมโยงจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางเว็บไซต์ pung888plus.net ก่อนที่จะดำเนินการ ผู้ให้บริการจะต้องรอการยืนยันการอนุญาตก่อนที่จะทำการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงที่ได้รับอนุญาตจะต้องเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ pung888plus.net เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์โดยตรง

5. การปฏิเสธความรับผิด

เราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางเว็บไซต์จะไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการภายในเว็บไซต์โดยตัวของผู้ใช้บริการเอง pung888plus.net จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์ เช่น การสูญเสียข้อมูลส่วนตัว, ปัญหาทางการเงิน, หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของท่าน เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่าน เช่น การสูญเสียรายได้, การสูญเสียโอกาส, หรือความเสียหายที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการควรใช้บริการของ pung888plus.net ด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ควรตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนทำการตัดสินใจใด ๆ บนเว็บไซต์